スマホ の絵文字(タイトルなし) の絵文字سلام به همگی (タイトルなし) の絵文字スマホ の絵文字از این به بعد اطلاعاتی هم درباره ی مردم و اجتماع کشورشون(タイトルなし) の絵文字

          

        

به چه جایی کشور می گویند؟کشور به سرزمین مستقلی گفته می شود که قانون های به خصوصی دارد

مردم هر کشور، باید به این قانون ها، که دولت آن را برقرار می کند، احترام بگذارند

هر کشور یک نام و مرز هایی دارد که کشور های همسایه، باید به آن احترام بگذارند


هر کشور پول به خصوصی دارد که صورت سکه یا اسکناس است 

واحد پول فرانسه، فرانک و واحد پول کشور روسیه، روبل و واحد پول کشور آمریکاف دلار است 

واحد پول کشورمان نیز ریال است


در هر کشور، تمبر های به خصوصی وجود دارد

روی بعضی از این تمبر ها، چهره ی رئیس حکومت آن کشئر دیده می شود؛ اما تمبر هایی هم با منظره های گوناگون، تابلو های معروف نقاشی و بناهای تاریخی  وجود دارد


مردم هر کشور در مراسم و آیین های ملی، پرچم کشور خود را بر می افرازند


پرچم به چه دردی می خورد؟هر کشوری پرچم مخصوصی دارد

پرچم نشانه ی وحدت و یک پارچگی یک کشور است 

روی پرچم ها، تصویر هایی مثل نوارهای رنگی، ستاره، خورشید و نشانه های مذهبی مثل ثلیب یا هلال ماه دیده می شود 

در یک کشور، در روز های جشن ملی، تمام مجسمه ها و ساختمان های شهر با پرچم تزیین می شود
هر کشوری یک سرود ملی دارد

سرود ملی کشور ما، سرود جمهوری اسلامی است و در مراسم رسمی خوانده می شود

سرود ملی کشور فرانسه مارِسیِز نام دار                          تا قسمت بعدی  خدا نگهدار